OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO - KMP Biała Podlaska

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Miejski Policji
  w Białej Podlaskiej, z siedzibą przy ul. Plac Wojska Polskiego 23, tel. (83) 344 81 86.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji
  w Białej Podlaskiej – Tomasz Markiewicze-mail: iod.bialapodlaska@lu.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
       

        a)    wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności:
               -    wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,
               -    w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
               -    realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa                                  Unii  Europejskiej lub prawa krajowego,
               -    zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;
               -    do celów archiwalnych i statystycznych.
         b)    wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
         c)    ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
         d)    wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana                 żądanie, przed zawarciem umowy.

 1. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 2. ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

 3. wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej
  z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy.

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:        

  a)    dostępu do treści danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
  b)    sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  c)    usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  d)    ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
  e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.                                                                                                                   

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
  zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych
  w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 11. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.