Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób głuchych i niedosłyszących

          

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

            Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego. Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna.

          Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należałoby zgłosić z wyprzedzeniem przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

- telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): (83) 344-83-00

- faksem pod nr (83) 344-82-71 (za pośrednictwem załączonego wniosku na dole strony),

- na adres e-mail: dyzurni.kmpbialapodlaska@lu.policja.gov.pl (za pośrednictwem załączonego wniosku na dole strony)

 

 W kontakcie z funkcjonariuszem Policji możliwa jest także pomoc osoby przybranej

       Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.  W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

        Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228).

 

        Informujemy również, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji funkcjonuje specjalny system zgłoszeniowy SMS dla osób głuchoniemych. Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 531 555 444

Koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne,

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),

- okoliczności zdarzenia (wypadek drogowy, pożar, zasłabnięcie).

 

Załącznik

1.ZGŁOSZENIE POTRZEBY SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

2.Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa lubelskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (http://bip.lublin.uw.gov.pl)

3. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych (http://www.pzg.org.pl/)

 

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...